EN
|
TH

ศิษย์เก่า

ชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ

 

สำหรับบัณฑิตที่จบปริญญาตรีเคมี ระหว่างปีการศึกษา 2553-2555 กรุณาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับภาควิชา ที่นี่

 

บทสัมภาษณ์จากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ 


ศาสตราภิชาน ดร.บัญชา  ชุณหสวัสดิกุล   (เคมี จุฬาฯ รุ่นที่ 34)

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

อาจารย์มีความเห็นว่าภาควิชาและหลักสูตรเคมีของจุฬาฯ มีส่วนส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในอาชีพหรือไม่ อย่างไร

ภูมิใจตลอดเวลาว่าเป็นนิสิตเคมีเก่า จุฬาฯ และพูดอยู่ตลอดเวลาว่า จุฬาฯ คือแหล่งศึกษาที่ให้หลายๆอย่างในชีวิต ชีวิตการเรียนที่มีรสชาติ มีเพื่อนฝูงผูกพันกันมาตลอด 40 กว่าปี เพราะความเป็นจุฬาฯ  เคมี คือ สิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นและตรวจสอบได้ เรียนเคมีทำให้เป็นคนพยายามค้นหาความจริงที่พิสูจน์ได้ รวมแล้ว เคมีจุฬาฯ คือ สถานศึกษาเริ่มต้นที่ทำให้เป็นคนค้นหาเหตุผลความจริงและผลลัพย์ที่วัดได้ จุฬาฯทำให้เรามีเพื่อนฝูง และสังคมอีกแบบหนึ่งในแบบฉบับของชาวจุฬาฯ รักพวกรักพ้อง ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ในการเริ่มต้นชีวิตของบัณฑิต แต่บัณฑิตที่สำเร็จแล้วจะนำวิชาเคมีที่เรียนจากภาควิชาเคมี จุฬาฯ ไปช่วยให้เกิดความสำเร็จในอาชีพหรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคล ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นใน ชีวิตการงานของแต่ละบุคคล แต่รากฐานจากเคมีจุฬาฯมีความดีที่ให้กับทุกคนอยู่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงของภาควิชาเคมีที่อาจารย์ได้เห็นนับจากสมัยที่อาจารย์เป็นนิสิตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางที่อาจารย์เห็นว่าภาควิชาเคมีควรจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าวิชาเคมี คือ ศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว และนิสิตทุกคนในปริญญาตรีต้องเรียนพื้นฐานทั้งหมด ทั้งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ เพื่อนำไปสู่พื้นฐานของการเป็นนักเคมี ดังจะเห็นว่า พื้นฐานของเคมีระดับปริญญาตรี จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก จนกว่าถึงขั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จำได้ว่าเวลาสอน อาจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ สอน Organic Chemistry ด้วยสมุดจดเล่มเก่า จนจะหลุดเป็นผุยผง   อาจารย์แถบ ก็สอนพื้นฐาน Organic Chemistry  ให้กับนักเคมีที่ประสบความสำเร็จมาหลายท่าน พื้นฐานของ Organic Chemistry ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนากว้างขึ้นและไปไกลในด้านวิทยาศาสตร์และเคมี มักจะนำมาสอนในวิชา Advance ตั้งแต่ขึ้นปี 4 หรือ ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเรามีอาจารย์เก่งๆที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยดีๆ เป็นผู้สอนอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงไม่ห่วงในเรื่องเนื้อหา และวิชาการ ของภาคเคมีที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

สิ่งที่อยากเห็นการปรับปรุงการเรียนการสอน คือ พยายามเอาระบบ Learning เข้ามาทดแทนระบบ Teaching นี่คือข้อแตกต่างของนิสิตที่จบจากจุฬาฯ และนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยดีๆจากต่างประเทศ

หนังสือต้องมีไม่ต่ำกว่า 30 % ของจำนวนนิสิตในวิชาที่จะสอน มิฉะนั้น Learning จะไม่เกิด นิสิตควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากของจริงในอุตสาหกรรม จะได้เกิดความคิดใหม่ๆที่อยากทำ ค้นคว้าต่อ การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยให้อาจารย์และนิสิตมองเห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา


 

 

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (เคมี จุฬาฯ รุ่นที่ 41)

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านมีความเห็นว่าภาควิชาและหลักสูตรเคมีของจุฬาฯ มีส่วนส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในอาชีพหรือไม่ อย่างไร

การเรียนในภาควิชาเคมีจะช่วยให้เรารู้พื้นฐานของสลารทั้งที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์ ทำให้เราเข้าใจสินค้าหรือสารประกอบรอบตัวเราได้ดี วิชาเคมีจะเกี่ยวข้องกับสินค้าหลากหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าด้านอุตสาหกรรม ในชีวิตจริง มนุษย์ทุกคนต้องสัมผัสกับวิชาเคมีของสินค้าต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่เราตื่นนอน จนเข้านอนทีเดียว เช่น เราต้องดื่มน้ำ เราต้องแปรงฟัน สระผม เราต้องใส่เสื้อผ้า เราต้องกินอาหารสำเร็จรูปหลายอย่าง เครื่องดื่มสารพัดชนิด แป้งและเครื่องสำอางค์ น้ำหอม จะเห็นได้ว่าไม่มีเวลาไหนในชีวิตที่เราไม่สัมผัสหรือไม่ได้ใช้วิชาเคมีในชีวิตประจำวันของเราเลยทีเดียว

การเรียนวิชาเคมีทำให้เราเป็นคนมีเหตุผล ต้องมีการพิสูจน์ก่อนที่จะเชื่อหรือรับรู้ มั่วไม่ได้ เพราะบางอย่างก็มีปฎิกริยาที่อาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นคนที่มีพื้นฐานเคมีมาก่อนมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำงานผิดพลาด นอกจากนั้นการเรียนวิชาเคมี ต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน เพราะปฎิกริยาของสารเคมีจะเปลี่ยนไปทันทีแค่เวลาหรือปริมาณที่ใช้มากหรือน้อยไปเพียงเล็กน้อย ผลที่ได้จะแตกต่างกันทันที นักเคมีมักจะยึดความจริงที่ต้องมีข้อมูลและหลักฐานต่างๆ มาสนับสนุน ก่อนจะทำการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ซึ่งมีส่วนให้ทุกอย่างที่ทำมักจะทำได้ถูกต้องมากกว่า

สรุปแล้ว การเรียนเคมีจะเป็นพื้นฐานต่อยอดให้ไปทำอาชีพต่างๆ ได้แทบทุกอย่าง คนที่มีพื้นฐานเคมีมักเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีตรรกะชีวิตที่ดี มักจะตัดสินใจบนข้อมูลและหลักฐานเสมอ ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานอะไร มักจะประสพความสำเร็จได้ดี เพราะใช้พื้นฐานความคิดที่ยืนอยู่บนเหตุผลและความถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงของภาควิชาเคมีที่ท่านเห็นนับจากสมัยที่ท่านเป็นนิสิตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางที่ท่านเห็นว่าภาควิชาเคมีควรจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

ควรจะเน้นการสอนแบบประยุกต์วิชาการกับสภาพของโลกที่เปลี่ยนไปให้มากขึ้น สมัยก่อนคนที่จบเคมีมักจะเป็นอาจารย์เสียส่วนใหญ่ ปัจจุบันนักศึกษาที่จบจากภาคเคมี ได้ออกไปทำอาชีพสารพัดอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงงาน เป็นผู้จัดการโรงงาน เป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้บริหารทั่วไป เป็นนักการตลาด และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นคือ การสอนทั้งในแง่ทฤษฎีและแง่การประยุกต์ โดยเน้นการประยุกต์และภาคปฎิบัติเป็นสัดส่วนมากขึ้น พยายามเน้นการประยุกต์วิชาเคมีเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันของประชาชนให้มากที่สุด เน้นการสอนให้นักศึกษาใช้วิธีการคิดออกนอกกรอบมากขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อจบและเข้าไปทำงานในชีวิตจริง นอกจากนี้ควรมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับการบริหาร เพราะบางคนต้องก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหาร สอนการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้มากขึ้น เพราะนักเคมีมักชอบใช้ชีวิตอิสระที่แยกออกจากคนอื่น ซึ่งจะทำให้เข้ากับสังคมได้ยาก ปัจจุบันการทำงานที่จะประสบความสำเร็จต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเคมีจุฬา ควรมีทั้งสองสิ่งเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ และมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นกว่านักเคมีจากสถาบันอื่น

  

เนื่องจากมีนิสิตเก่าของภาควิชาอีกเป็นจำนวนมาก หากท่านมีข้อเสนอให้มีการนำเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นของนิสิตเก่าท่านใด โปรดแนะนำได้ ที่นี่

 

 

 • มกราคม 2556
 • กุมภาพันธ์ 2556
 • มีนาคม 2556
 • เมษายน 2556
 • พฤษภาคม 2556
 • มิถุนายน 2556
 • กรกฎาคม 2556
 • สิงหาคม 2556
 • กันยายน 2556
 • ตุลาคม 2556
 • พฤศจิกายน 2556
 • ธันวาคม 2556
 • มกราคม 2557
 • กุมภาพันธ์ 2557
 • มีนาคม 2557
 • เมษายน 2557
 • พฤษภาคม 2557
 • มิถุนายน 2557
 • กรกฎาคม 2557
 • สิงหาคม 2557
 • กันยายน 2557
 • ตุลาคม 2557
 • พฤศจิกายน 2557
 • ธันวาคม 2557
 • มกราคม 2558
 • กุมภาพันธ์ 2558
 • มีนาคม 2558
 • เมษายน 2558
 • พฤษภาคม 2558
 • มิถุนายน 2558
 • กรกฎาคม 2558
 • สิงหาคม 2558
 • กันยายน 2558
 • ตุลาคม 2558
 • พฤศจิกายน 2558
 • ธันวาคม 2558
 • มกราคม 2559
 • กุมภาพันธ์ 2559
 • มีนาคม 2559
 • เมษายน 2559
 • พฤษภาคม 2559
 • มิถุนายน 2559
 • กรกฎาคม 2559
 • สิงหาคม 2559
 • กันยายน 2559
 • ตุลาคม 2559
 • พฤศจิกายน 2559
 • ธันวาคม 2559
 • มกราคม 2560
 • กุมภาพันธ์ 2560
 • มีนาคม 2560
 • เมษายน 2560
 • พฤษภาคม 2560
 • มิถุนายน 2560
 • กรกฎาคม 2560
 • สิงหาคม 2560
 • กันยายน 2560
 • ตุลาคม 2560
 • พฤศจิกายน 2560
 • ธันวาคม 2560
 • มกราคม 3103
 • กุมภาพันธ์ 3103
 • มีนาคม 3103
 • เมษายน 3103
 • พฤษภาคม 3103
 • มิถุนายน 3103
 • กรกฎาคม 3103
 • สิงหาคม 3103
 • กันยายน 3103
 • ตุลาคม 3103
 • พฤศจิกายน 3103
 • ธันวาคม 3103
 • อา
 • พฤ
 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

 • 1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

กิจกรรมที่จะมาถึง