คณาจารย์จากภาควิชาเคมีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2560

ตำแหน่งศาสตราจารย์


มหาวิทยาลัยจะนำเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการและนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป


รองศาสตราจารย์ ดร.

ธรรมรัตน์ อารีย์

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

Thammarat Aree chem chula full


รองศาสตราจารย์ ดร.

พลกฤษณ์ แสงวณิช

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559

Polkit Sangvanich chem chula full
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.

ณรงค์ ประไพรักษ์สิทธิ์

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558

Narong Praphairaksit chem chula full


รองศาสตราจารย์ ดร.

วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

Wanlapa Aeungmaitrepirom chem chula full


รองศาสตราจารย์ ดร.

อภิชาติ อิ่มยิ้ม

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

Apichat Imyim chem chula full


รองศาสตราจารย์ ดร.

ปกรณ์ วรานุศุภากุล

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

Pakorn Varanusupakul chem chula full
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

Prompong Pienpinijtham chem chula full

Contact Us

Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 11th floor Mahamakut Building, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: (+66)-2218- 7596 to 7 Fax: (+66)-2218-7598
Email: chemistry@chula.ac.th