แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม

1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งซ่อมเครื่องมือ เครื่องปรับอากาศ แจ้งซ่อมต่างๆ ของคณะ
ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th