ศาสตราจาย์ ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์ ได้รับ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจาย์ ดร.ธรรมรัตน์ อารีย์ ได้รับ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562


Chemistry Chula top ranking banner2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของไทยในสาขาเคมีจาก QS rankings by subject 2562 และ U.S. News and World Report Education rankings 2562


Final Presentations of Project Work for 2019 banner

Final Presentations of Project Work for 2019


คณาจารย์จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณาจารย์จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


MICHELIN CAREER ROADSHOW Chulalongkorn banner

17 มกราคม 2562 | MICHELIN CAREER ROADSHOW


Chem CU reunoiun 2019 banner2

16 กุมภาพันธ์ 2562 | ขอเรียนเชิญร่วม "งานคืนสู่เหย้า เคมี จุฬาฯ"


Five chemistry chulalongkorn faculty members have received awards from Seoul International Invention Fair SIIF 2018 South Korea banner

คณาจารย์จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดัรับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้หน้าที่ 3 จาก 6

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th