รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุณาตรวจสอบรายชื่อและมาเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด


ดาวน์โหลด

1. การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้อง 1119 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์

2. ผู้เข้าสอบมาถึงประมาณ 08.40 น. เพื่อลงชื่อเข้าสอบ ผู้ที่ไม่มาลงชื่อเข้าสอบ ภายในเวลา 09.10 น. จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์.

3. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่
   (http://www.chemistry.sc.chula.ac.th)

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th