สัมมนาพิเศษ 7 พฤศจิกายน 2561 | Innovation and Life at Google/Meet BSAC alumniTalk about working experience of a BSAC alumnus, Warongvat Wanachaikiat (Bank) BSAC class of 2014, currently Business Strategy Manager at Google Singapore. Please register for us to prepare enough break.

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th