ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561


Assistant Professor Dr. Saowarux Fuangswasdi received the outstanding science teacher award 2018


   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท44) ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

   ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไม่ตรีภิรมย์ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข หัวหน้าภาควิชาเคมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษา วรานุศุภากุล รองหัวหน้าภาควิเคมีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th