คณาจารย์จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดัรับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้


คณาจารย์จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดัรับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้


   10 ธันวาคม 2561 - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จากภาควิชาที่ไดัรับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์
    1 เหรียญทอง และ Special Prize on stage from Association of Polish inventors and rationalizes จากนวัตกรรม “Hello Lab: Smartphone Mobile Laboratory”

ศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล
    2 เหรียญเงิน และ Special Prize on stage from Association of Polish inventors and rationalizes

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
    1 เหรียญทอง จากนวัตกรรม “TAREL”

ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช เหมืองสิน
    1 เหรียญทอง และ Special Prize from Taiwan Invention Association จากนวัตกรรม “Grand Gold Plus”

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล
   1 เหรียญเงิน จากนวัตกรรม “Collagen 2 Pro”

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th