การอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 นิสิต นักวิจัยทั้งใหม่และปัจจุบันทุกท่านต้องไปอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่จัดโดย ศปอส. (SHECU) ซึ่งแต่ละรอบจะประกอบด้วยการอบรม 2 วัน และการทดสอบ 1 วัน และจะมีการรับรองโดยออกเป็นประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่สอบผ่าน ทั้งนี้การสอบที่เคยจัดขึ้นโดยภาควิชาเคมีที่ผ่านมาจะถูกยกเลิกและในภาคการศึกษาถัดไปจะทำการอบรมและเก็บข้อมูลโดย ศปอส. เท่านั้น ทางคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี จึงใคร่ขอให้นิสิตและนักวิจัยทุกท่าน ทำการอบรมและทดสอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษานี้ (ภายในรอบเดือน พฤศจิกายน) ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้ประสานงานในการอบรมและทดสอบรอบแรกของนิสิตระดับชั้นต่าง ๆ และนักวิจัย ดังนี้

นิสิตไทย ปัจจุบัน

นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และ นิสิตใหม่

นิสิตปริญญาตรี BSAC ชั้นปีที่ 4  และ นิสิตต่างชาติ/นักวิจัยต่างชาติ

 

 

Chemical Safety and Training for Researchers and Students. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th