โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคบรรยายและปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น โครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เคมีภาคบรรยายและปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (Chem CU Coaching Camp) โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น โครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้แทนจากภาควิชาได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (รองอธิการบดี) ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาพระเกี้ยว

The Chem CU Coaching Camp Project Received the Outstanding Project Award 2018 from Chulalongkorn University. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand

 

The Chem CU Coaching Camp Project Received the Outstanding Project Award 2018 from Chulalongkorn University. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand 1

 

CHEM-CU students won prizes from the Let’s talk about GIT Museum contest. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand

 

The Chem CU Coaching Camp Project Received the Outstanding Project Award 2018 from Chulalongkorn University. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand 1

 

The Chem CU Coaching Camp Project Received the Outstanding Project Award 2018 from Chulalongkorn University. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand 1

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th