รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ ได้รับรางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Scholar ประจำปี พ.ศ. 2562-2563   12 กันยายน 2562 - ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ จากภาควิชาเคมี และ รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ จากภาควิชาเคมีเทคนิค ที่ได้รับรางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Scholar ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

   รางวัลดังกล่าวมอบให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีงานวิจัยทางด้านปิโตรเคมี ปิโตรเลียม พลังงานและสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นการสร้างองค์ความรู้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ

   พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

 รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจได้ รับรางวัล  PTIT Award ประเภท PTIT Scholar ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th