คณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 2562   15 กันยายน 2562 - ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

1) ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) ดร.ศักดา จำปาสา (สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4) นางสาวพณิฏฐา ดำส่งแสง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ระดับ 10 และรับของที่ระลึกจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติอันเป็นการทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

1) ศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ สมพรพิสุทธิ์

2) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

3) ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

4) ศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

5) ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

6) ศาสตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

7) ศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมืองสิน

8) รองศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

9) รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์

10) อาจารย์ ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

กิจกรรมจัดขึ้นในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ​ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CHEM-CU Faculty Members and Students Received Awards from the Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund. Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University Thailand

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th