17 ธันวาคม 2561 | Advanced Material Chemistry Lecture Series 2018


December 17, 2018 Chem CU Colloquium  Advanced Material Chemistry Lecture Series 2018 Chemistry chulalongkorn Thailand

 

Morning session

Title of Lecture: Simplifying Molecular Complexity: Synthetic Routes to Novel Polymer Materials

Speaker: Professor Patrick Théato, Institute for Chemical Technology and Polymer Chemistry, Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Date: December 17, 2018

Venue: Room 1004/4, 10th Floor, Mahamakut Bldg., Faculty of Science, Chulalongkorn University

Time: 9.00- 12.00

December 17, 2018 Chem CU Colloquium  Advanced Material Chemistry Lecture Series 2018 Chemistry chulalongkorn Thailand

 

Afternoon session

Title of Lecture: 3D Printing High Performance Materials and Nanocomposites

Speaker: Professor Rigoberto Advincula, Department of Macromolecular Science and Engineering, Case Western Reserve University, USA

Date: December 17, 2018

Venue: Room 1004/4, 10th Floor, Mahamakut Bldg., Faculty of Science, Chulalongkorn University

Time: 14.00- 17.00

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th