ศาสตราภิชาน ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล
(เคมี จุฬาฯ รุ่นที่ 34)
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นอาจารย์มีความเห็นว่าภาควิชาและหลักสูตรเคมีของจุฬาฯ มีส่วนส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในอาชีพหรือไม่ อย่างไร

   ภูมิใจตลอดเวลาว่าเป็นนิสิตเคมีเก่า จุฬาฯ และพูดอยู่ตลอดเวลาว่า จุฬาฯ คือแหล่งศึกษาที่ให้หลายๆอย่างในชีวิต ชีวิตการเรียนที่มีรสชาติ มีเพื่อนฝูงผูกพันกันมาตลอด 40 กว่าปี เพราะความเป็นจุฬาฯ เคมี คือ สิ่งที่เป็นจริงเกิดขึ้นและตรวจสอบได้ เรียนเคมีทำให้เป็นคนพยายามค้นหาความจริงที่พิสูจน์ได้ รวมแล้ว เคมีจุฬาฯ คือ สถานศึกษาเริ่มต้นที่ทำให้เป็นคนค้นหาเหตุผลความจริงและผลลัพย์ที่วัดได้ จุฬาฯทำให้เรามีเพื่อนฝูง และสังคมอีกแบบหนึ่งในแบบฉบับของชาวจุฬาฯ รักพวกรักพ้อง ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ในการเริ่มต้นชีวิตของบัณฑิต แต่บัณฑิตที่สำเร็จแล้วจะนำวิชาเคมีที่เรียนจากภาควิชาเคมี จุฬาฯ ไปช่วยให้เกิดความสำเร็จในอาชีพหรือไม่อยู่ที่ตัวบุคคล ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นใน ชีวิตการงานของแต่ละบุคคล แต่รากฐานจากเคมีจุฬาฯมีความดีที่ให้กับทุกคนอยู่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงของภาควิชาเคมีที่อาจารย์ได้เห็นนับจากสมัยที่อาจารย์เป็นนิสิตจนถึงปัจจุบัน และทิศทางที่อาจารย์เห็นว่าภาควิชาเคมีควรจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

   ก่อนอื่นต้องยอมรับว่าวิชาเคมี คือ ศาสตร์ที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว และนิสิตทุกคนในปริญญาตรีต้องเรียนพื้นฐานทั้งหมด ทั้งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และอื่นๆ เพื่อนำไปสู่พื้นฐานของการเป็นนักเคมี ดังจะเห็นว่า พื้นฐานของเคมีระดับปริญญาตรี จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก จนกว่าถึงขั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จำได้ว่าเวลาสอน อาจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ สอน Organic Chemistry ด้วยสมุดจดเล่มเก่า จนจะหลุดเป็นผุยผง อาจารย์แถบ ก็สอนพื้นฐาน Organic Chemistry ให้กับนักเคมีที่ประสบความสำเร็จมาหลายท่าน พื้นฐานของ Organic Chemistry ก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนากว้างขึ้นและไปไกลในด้านวิทยาศาสตร์และเคมี มักจะนำมาสอนในวิชา Advance ตั้งแต่ขึ้นปี 4 หรือ ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเรามีอาจารย์เก่งๆที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยดีๆ เป็นผู้สอนอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงไม่ห่วงในเรื่องเนื้อหา และวิชาการ ของภาคเคมีที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่อยากเห็นการปรับปรุงการเรียนการสอน คือ พยายามเอาระบบ Learning เข้ามาทดแทนระบบ Teaching นี่คือข้อแตกต่างของนิสิตที่จบจากจุฬาฯ และนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยดีๆจากต่างประเทศ หนังสือต้องมีไม่ต่ำกว่า 30 % ของจำนวนนิสิตในวิชาที่จะสอน มิฉะนั้น Learning จะไม่เกิด นิสิตควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากของจริงในอุตสาหกรรม จะได้เกิดความคิดใหม่ๆที่อยากทำ ค้นคว้าต่อ การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมมีส่วนช่วยให้อาจารย์และนิสิตมองเห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาชมรมนิสิตเก่าเคมี จุฬาฯ
   เนื่องจากมีนิสิตเก่าของภาควิชาอีกเป็นจำนวนมาก หากท่านมีข้อเสนอให้มีการนำเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นของนิสิตเก่าท่านใด โปรดแนะนำได้ ที่นี่

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th