ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันธุมนาวิน

Worawan Bhanthumnavin chem chula fullห้อง 1335 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187627, โทรสาร : 02-2187598
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1996] Ph.D. (Organic), University of Utah, U.S.A.

[1990] B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University, Thailandประสบการณ์การทำงาน[2008] Exchange Faculty Fellow, University of Regensburg

[1999 - present] Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[1999 - 2000] Visiting Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Utah, Salt Lake City, U.S.A.

[1996 - 1999] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[1998] Visiting Researcher, Institute for Pharmacognosy and Phytochemistry, University of Lausanne, Switzerland. (Prof. K. Hostettmann)

[1995] Visiting Researcher, Columbia University, New York, U.S.A. (Professor Nicholas J. Turro)

[1990 - 1996] Teaching/Research Assistant, Department of Chemistry, University of Utah

[1990] Henry Eyring Research Fellow, Department of Chemistry, University of Utah (Professor John A. Gladysz)

[1989] Research Intern, Thai Petrochemical Industry, Co. Ltd.

[1988] Laboratory Assistant, Natural Product Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันResearch areas of interest lie upon methodology development for synthesis of biologically active compounds. This includes synthesis and utilization of chiral catalysts. Synthesis of organic materials with excellent properties for sensing, optical, and phototherapeutic applications is also within the scope. Research interests have expanded to cover areas encompassing organic chemistry and plasma technology where utilization of plasma process comes in as a method to incorporate functional properties such as flame retarding, water surfaces of choice.ทุนการศึกษาและรางวัล[2009] Chemical Society of Thailand – Citatons Award (co author)

[2008] ASEM-DUO Fellowship

[2004] Thailand Toray Science Foundaton – Science and Technology Research Grant

[2000] Young Scholar Travel Grant (The International Chemical Congress of Pacific Basin Societies)

[1997] 7th Asian Chemical Congress Grant for Young Chemists

[1995] Research Presentation Award (Department of Chemistry, University of Utah)

[1994] Research Presentation Award (Department of Chemistry, University of Utah)

[1990] Henry Eyring Research Fellowship (University of Utah)ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th