รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ฐิตาภิวัฒนกุล

Umaporn Titapiwatanakun chem chula fullห้อง 1228/4 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187611, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1984] Ph.D. (Analytical Chemistry), University of New South Wales, Australia

[1979] B.Sc. (Hons,Chemistry), University of Sydney, Australia.หัวข้องานวิจัยในปัจจุบันFlow Injection Analysis

Amperometric Detectionผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th