รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมนูญ หนูจักร

Thumnoon Nhujak chem chula fullห้อง 1219 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187609, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2001] Ph.D., University of York, UK

[1995] M.Sc., Chulalongkorn University

[1992] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2008 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2006 - 2008] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2004] Training on Biosensor with microchip capillary electrophoresis, The Precision Instrumental Development Centre, Hsinchu, Taiwan

[1995 - 2006] Lecturer, Chulalongkorn University

[2008 - 2009] Postdoctoral Fellow, Kyoto Institute of Technology, Japanหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันSeparation Techniques, including Capillary Electrophoresis (CE), Capillary Electrochromatography (CEC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography (GC), and their hyphenated techniques with Mass Spectrometry (MS)Scholarship and AwardsOutstanding Scientist Award 2005, Faculty of Science, Chulalongkorn Universityผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th