รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

Thanit Praneenararat chem chula fullห้อง 1527/3 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187638, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2011] Ph.D., University of Wisconsin-Madison

[2007] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2019 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2015 - 2019] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2012 - 2015] Lecturer, Chulalongkorn University

[2008 - 2011] Research assitant under the supervision of Prof. Helen Blackwell, University of Wisconsin-Madison

[2007 - 2008] Teaching assistant at the Chemistry department, University of Wisconsin-Madisonหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันChemical Biology, Functionalizations of cellulose materials, Sensor development for biomoleculesทุนการศึกษาและรางวัล[2007] Anandamahidol Foundation Scholarship (Science Division) for a doctoral study.ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th