อาจารย์ ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

Tanatorn Khotavivattana chem chula fullห้อง 1319 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-218-7621, โทรสาร : 02-218-7598
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไชต์: TKlab-Chem-CU

 

การศึกษา[2017] DPhil in Organic Chemistry, University of Oxford

[2013] MChem Chemistry, University of Oxfordประสบการณ์การทำงาน[2017 - present] Lecturer at the Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันDrug discovery

Organofluorine chemistry

Structural modification of natural products via total/semi synthesis for enhanced biological activitiesทุนการศึกษาและรางวัล[2013 - 2015] SCI Messel Scholarship

[2013] GlaxoSmithKline Award

[2012] Phillips Prize, University of Oxford, UK

[2012] Gibbs Prize - Proxime Accessit, University of Oxford, UK

[2011] Postmaster Scholarship, Merton College, UK

[2012] Eisai Limited Undergraduate Award, University of Oxford, UK

[2011] Nuffield Foundation Undergraduate Research Bursaries, University of Oxford, UK

[2011] Exhibitioner Scholarship, Merton College, UK

[2010] Turbutt Prize, University of Oxford, UK

[2010] Bruker UK Limited Prize, University of Oxford, UK

[2008 - 2017] Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST) Scholarship, Royal Government of Thailand

[2008] Silver Medal Prize at 40th International Chemistry Olympiad, Budapest, Hungary

[2007] Silver Medal Prize at 39th International Chemistry Olympiad, Moscow, Russiaผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th