ศาสตราจารย์ ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

Supason Wanichwecharungruang chem chula fullห้อง 1405/7 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187634, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1992] Ph.D., Miami University, USA

[1987] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2015 - present] Professor, Chulalongkorn University

[2002 - 2015] Associate Professor, Chulalongkorn University

[1999 - 2001] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[1995 - 1996] Post-Doctoral Fellowship, Professor Dr. John Roboz, Department of Neoplastic Disease, Mount Sinai School of Medicine, New York, New York, USA

[1992 - 1998] Lecturer, Chulalongkorn University

[1987 - 1992] Teaching Assistant at the Department of Chemistry, Miami University, Oxford, Ohio, USAหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันMaterial Chemistry with emphasis on nanomedicine and advanced healthcare materials, and controlled release of aromatic components used in foods and beverages.ทุนการศึกษาและรางวัล[2015 Chula Research Scholar

[2015] Thailand research Fund Excellent Research Award

[2012] Thailand Rearch Fund Excellent Research Award

[2011] Excellent Research Award from Chulalongkorn Universityผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th