รองศาสตราจารย์ ดร. สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

Sumrit Wacharasindhu chem chula fullห้อง 1405/6 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187634, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2005] Ph.D., University of Missouri-Columbia

[2000] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2015 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2010 - 2015] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2007 - 2010] Lecturer at the Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

[2005 - 2007] Postdoctoral Research at Discovery of Medicinal Chemistry, Wyeth Research, New York, U.S.A.

[2002 - 2005] Graduate Research at Department of Chemistry, University of Missouri-Columbia, Missouri, U.S.A.

[2001 - 2005] Teaching Assistant at Department of Chemistry University of Missouri-Columbia, Missouri U.S.A.หัวข้องานวิจัยในปัจจุบันOur research goal is to create method to prepare organic compounds in the way that are robust, convenient and environmentally friendly with less hazardous waste generation. Also, we use organic synthesis principles and tools to create novel molecules with new functions to enable the creation of innovative polymers for next generation point-of-care biological and chemical sensors.ทุนการศึกษาและรางวัล[2015] Chemical Society of Thailand (CST) Citation Award

[2014] Thailand Research Fooundation (TRF)- Commission of Higher Education (CHE)-Scopus Researcher Awards

[2012] Chulalongkorn University Young Lecturer Award

[2012] Thailand Young Researcher Award Foundation form the Promotion of Science and Technology under the Patronage of His Majesty the King

[2011] Asian Core Program Lectureship Award 2011 (China)

Thailand Young Scientist Awardผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th