รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา จูอนุวัฒนกุล

Suchada Chuanuwatanakul chem chula fullห้อง 1238 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187614, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2008] Ph.D., Okayama University

[1981] M.Sc., Chulalongkorn University

[1978] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2019 - present] Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

[2008 - 2012] Deputy Head of Department of Chemistry (Academic Affairs), Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2006 - 2007] Registrar, The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King

[2004] Non-Degree Fellowship under Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP-JBIC)

[2002 - 2005] General Secretary, The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King

[2001] Training in "General food analytical techniques, including immunoassay work with allergenic substances" at Swiss Quality Testing Services, Dietikon, Switzerland

[2001 - 2002] Deputy Secretary, The Chemistry Society of Thailand

[1999] Secretary, Council of Science Deans of Thailand

[1997 - 2000] Deputy Head of Department of Chemistry (Academic Affairs), Faculty of Science, Chulalongkorn University

[1997 - 2000] Secretary, Board of Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2001] Training in “General food analytical techniques, including immunoassay work with allergenic substances” at Swiss Quality Testing Services, Dietikon, Switzerland.

[1986 - 2019] Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

[1978 - 1986] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailandหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันDevelopment and application of nanomaterial-based electrochemical sensors for electroanalytical detections of various compounds, development and application of flow-based electroanalytical methods to food and environmental analysis.ทุนการศึกษาและรางวัล[2004] Non-Degree Fellowship under Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP-JBIC)

RONPAKU Fellowship under the JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program of the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th