รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์

Saowarux Fuangswasdi chem chula fullห้อง 1527/6 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187640, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1998] Ph.D., Université Louis Pasteur

[1995] DEA, Université Louis Pasteur

[1993] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2019 - present] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2004 - 2019] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2002 - 2004] Lecturer, Chulalongkorn University

[1999 - 2001] Postdoctoral Fellow, Brigham Young Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันSupramolecular chemistry, Chemical equilibria in solution, Liquid extraction.ทุนการศึกษาและรางวัล[2017] Honorary Award in Academic Teaching in Health Science, Science and Technology from Chulalongkorn University

[2013] Honorary Award in Student Affairs from Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2013] Honorary Award in Student Affairs from Chulalongkorn University
ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th