ศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์

Sanong Ekgasit chem chula fullห้อง 1006/2 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187588 , 02-2187585, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1996] Ph.D., Case Western Reserve University

[1992] M.Eng., Chulalongkorn University

[1989] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2015 - present] Professor, Chulalongkorn University

[2005 - 2015] Associate Professor, Chulalongkorn University

[2004 - 2005] Alexander von Humboldt Research Fellow, Germany

[2000 - 2005] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[1998 - 2000] Lecturer, Chulalongkorn University

[1997 - 1998] Researcher, Thailand Institute for Scientific and Technology Research

[1996 - 1997] Postdoctoral Research Fellow, University of Essen, Germanyหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันNanomaterials, Metal Nanoparticles: Synthesis and Applications, Surface Plasmon Resonance Spectroscopy, Smartphone-Based Sensor, Smartphone Microscope, Microlens Fabricationsทุนการศึกษาและรางวัล[2016] CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement

[2012] The National Excellent Researchers awards

[2008] National Outstanding Researcher Award

[2003 - 2004] Alexander von Humboldt Research Fellow

[1999] Thailand Young Scientist Awardผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th