ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษา วรานุศุภากุล

Puttaruksa Varanusupakul chem chula fullห้อง 1228/6 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187612, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2002] Ph.D., University of Massachusetts Lowell

[1996] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2015 - present] Assistant Professor, Chulalongkorn University

[2002 - 2015] Lecturer, Chulalongkorn University

[2000] President of Thai Student Association of University of Massachusetts Lowell, Massachusetts, USA

[1998 - 2000] Committee of The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF), Massachusetts, USA

[1997 - 2001] Teaching assistance in general chemistry lab, instrumental analysis lab and inorganic chemistry lab at University of Massachusetts Lowell, Massachusetts, USAหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันSample preparation and method development for food and environmental analysis; Monolithic silica as stationary phases in chromatographic separation; Electrospun polymer and silica fibers as sorbents in solid-phase extraction.ทุนการศึกษาและรางวัล[2016] Grant from Ratchadapiseksomphot Endowment under Outstanding Research Performance Program

Graduate Research Grant Award rewarded by Graduate Student Association of University of Massachusetts Lowell, USA

[1998] Outstanding Graduate Student Award (Chemistry Department) honored by Graduate School of University of Massachusetts Lowell, USA

[1996 - 2001] Thai Government Scholarship

[1991 - 1995] The Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST) scholarship
ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th