ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร์พล งามอุโฆษ

Passapol Ngamokot chem chula fullห้อง 905/4 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187582, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2006] Ph.D. (Chemistry), Chulalongkorn University

[2001] M.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University

[1998] B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2018] Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Scince, Chulalongkorn University

[2006 - 2018] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Scince, Chulalongkorn Universityหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันElectrochemical Analysis, flow-based Techniques, Automation System, Optical and electrochemical biosensors.ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th