อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

Parichatr Vanalabhpatana chem chula fullห้อง 1245 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187615, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2005] Ph.D., Indiana University

[1998] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2005 - present] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

[2003 - 2005] Associate Instructor and Research Assistant, Department of Chemistry, Indiana University, USA

[1998 - 1999] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailandหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันDiscovery of novel electrocatalysts for energy, synthesis, and analytical applications;

Development of electrodes and electrochemical systems; and

Practical aspects of synthetic electrochemistry.ทุนการศึกษาและรางวัล[2009] Young researcher at 59th Lindau Nobel Laureate Meeting, Germany

[1999 - 2005] Recipient of the Anandamahidol Foundation Scholarship (under the Royal Patronage of His Majesty the King of Thailand)ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th