อาจารย์ ดร. พรรณี ลีลาดี

Pannee Leeladee chem chula fullห้อง 1527/2 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187638, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2012] Ph.D., Johns Hopkins University

[2006] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2012 - present] Lecturer, Chulalongkorn University

[2007 - 2008] Teaching Assistant (Johns Hopkins University)หัวข้องานวิจัยในปัจจุบันBioinorganic and coordination chemistry focusing on studies of bio-inspired metal complexes for catalytic and biomedical applications.ทุนการศึกษาและรางวัล[2007 - 2012] The Queen Sirikit Scholarship

[2001 - 2006] Junior Science Talent Project (JSTP)

[1999 - 2006] Development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST)ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th