รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ วรานุศุภากุล

Pakorn Varanusupakul chem chula fullห้อง 1228/5 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187612, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2000] Ph.D., University of Massachusetts Lowell

[1994] B.Sc., Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2006 - present] Assistant Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2011 - present] Deputy Dean for Student Affairs, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2003 - 2011] Assistant Dean for Student Affairs, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2002 - 2006] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University

[2001 - 2002] Environmental Analyst, Division of Environmental Analysis, Senator William X. Wall Experiment Station, Massachusetts Department of Environmental Protection, Lawrence, Massachusetts USAหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันDevelopment of sample preparation techniques; i.e., liquid phase microextraction using hollow fiber membrane and incorporation to flow-based analysis methods for food and environmental applications; and development of analytical devices, such as fiber optic sensor.ทุนการศึกษาและรางวัล[2006 - 2008] Grant for Senior Project, the Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology supported by National Metal and Materials Technology Center (MTEC) and Science and Technology Development Agency (NSTDA)

[2005 - 2007] Grant for New Researcher, the Thailand Research Fund

[2003 - 2005] Grants for Development of New Faculty Staff, Chulalongkorn University

[1998 - 2000] Research Assistantship Award, MIT Sea Grant College Program

[1998] Outstanding Graduate Student Award honored by University of Massachusetts Lowell

[1997 - 1999] Research Assistantship Award, Casco Bay Estuary Project, Maine Department of Environmental Protection

[1995 - 1999] Teaching Assistant scholarship awarded by the department of chemistry, University of Massachusetts Lowell

[1990 - 1994] The Development and Promotion of Science Talent Project scholarship awarded by Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), Ministry of Science Technology and Energy, Bangkok, Thailandผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th