ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช เหมืองสิน

Nongnuj Muangsin chem chula fullห้อง 1503 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187635, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[1998] Ph.D. (Chemistry), University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England

[1993] B.Sc. (Chemistry), Chulalongkorn University,Thailandหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันMucoadhesive biopolymers, Design and synthesis of anticancer agents from Thai Herbs, Drug Delivery systems.ผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th