ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนพิชา ศรีสะอาด

Monpichar Srisa art chem chula fullห้อง 1228/2 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-2187610, โทรสาร : 02-2187598, 02-2541309
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2010] Ph.D., Imperial College London

[2003] M.Sc., Chulalongkorn University

[2001] B.Sc., (1st Class Hons), Chulalongkorn Universityประสบการณ์การทำงาน[2005 - present] Lecturer, Chulalongkorn University

[2015 - 2016] Postdoctoral Fellow, Colorado State University, USA

[12/2014] Visiting Professor, Institute of Molecular Science (IMS), Japanหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันMicrofluidics, paper-based analytical devices and capillary electrophoresis (CE)

 

ทุนการศึกษาและรางวัล


[2005 - 2010] Postgraduate Study Scholarship The Royal Thai Government, THAILAND

[2001 - 2003] Postgraduate Study Scholarship The development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Ministry of Science and Technology, The Royal Thai Government, THAILAND

[1997 - 2001] Undergraduate Study Scholarship The development and Promotion of Science and Technology Talents Project (DPST), Ministry of Science and Technology, The Royal Thai Government, THAILANDผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th