อาจารย์ ดร. เจนจิรา ปานชมพู

Janjira Panchompoo chem chula fullห้อง 905/3 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 022187581, โทรสาร : 022187598
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

การศึกษา[2013] D.Phil., University of Oxford, UK

[2008] B.Sc. (1st Class Hons), Chulalongkorn University, Thailandประสบการณ์การทำงาน[2014 - present] Lecturer, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Thailand

[2013 - 2014] Postdoctoral Research Fellow, University of New South Wales, Australiaหัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน


Electroanalysis, Development of paper-based analytical devices.ทุนการศึกษาและรางวัล


[2004 - 2008] Scholarship under the Development and Promotion of Science and Technology Project (DPST), Royal Thai Governmentผลงานตีพิมพ์ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th