ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2561

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561, มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2561

ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

Distinguished Contributions to Chemical Education Award 2561, IUPAC

 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2561

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

ผลงานวิจัยเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี พ.ศ.2560, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2561

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ผลงานวิจัยเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี พ.ศ.2560, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2561

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

Gold Medal Award จากผลงาน “Fresh2JOY Solution for extend self-life of soft skin fruits”,Silver Medal Award and Special Prize from SPACE Research Institute of RAS จากผลงาน "BioGreeno Tech: Technology for stabilized unstable active ingredients in herb" International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 46

 ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2561

ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

เลนส์เมคเกอร์คิท: ชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปเลนส์พีดีเอ็มเอสอีลาสโตเมอร์พร้อมอุปกรณ์วัดระยะโฟกัส รางวัลประกาศเกียรติคุณ, รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

2559

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

เครื่องสำอางคบำรุงผิวจากเมือกหอยทากไทย ภายใต้แบรบด์สเนลเอท (SNAIL8) รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 , กระทรวงอุตสาหกรรม

 รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ

2559

รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ

การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนแบบควบคุมสัณฐานวิทยาด้วยกระบวนการทางเคมี รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก, สภาวิจัยแห่งชาติ

 รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

2559

รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

Wiley-CST Award for Contributionto Green Chemistry 2016 , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2559

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2016, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2559

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2016 , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2559

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

CST Distinguished Chemist Award 2016 (สาขาเคมีวิเคราะห์) , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 


หน้าที่ 1 จาก 9

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th