ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์

รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2562

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน

ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

2562

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

  รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Scholar ประจำปี พ.ศ. 2562-2563, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 อาจารย์ ดร. พรรณี ลีลาดี

2562

อาจารย์ ดร.พรรณี ลีลาดี

  ทุนวิจัย, The Asahi Glass Foundation

 อาจารย์ ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

2562

อาจารย์ ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

  Elsevier Best Poster Prize with 200USD reward, the 20th Tetrahedron Symposium

 ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ อารีย์

2562

ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ อารีย์

  นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์

  CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2018, the Chemical Society of Thailand under the patronage of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol.

 รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2562

ศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2018, the Chemical Society of Thailand under the patronage of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol.

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2562

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน

CST Distinguished Chemist Award 2018, the Chemical Society of Thailand under the patronage of Professor Dr. Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol.

 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

2561

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

1 เหรียญเงิน จากนวัตกรรม “Collagen 2 Pro”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2561

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน

1 เหรียญทอง และ Special Prize from Taiwan Invention Association จากนวัตกรรม “Grand Gold Plus”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2561

ศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

1 เหรียญทอง จากนวัตกรรม “TAREL”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 


หน้าที่ 1 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th