อาจารย์ ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

2562

อาจารย์ ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

  Elsevier Best Poster Prize with 200USD reward, the 20th Tetrahedron Symposium

 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

2561

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

1 เหรียญเงิน จากนวัตกรรม “Collagen 2 Pro”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2561

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน

1 เหรียญทอง และ Special Prize from Taiwan Invention Association จากนวัตกรรม “Grand Gold Plus”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2561

ศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

1 เหรียญทอง จากนวัตกรรม “TAREL”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2561

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

  1 เหรียญทอง และ Special Prize on stage from Association of Polish inventors and rationalizes จากนวัตกรรม “Hello Lab: Smartphone Mobile Laboratory”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2561

ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

Distinguished Contributions to Chemical Education Award 2561, IUPAC

 รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2558

รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

Gold medal and Special award: "การพัฒนาเม็ดบีดบรรจุอนุภาคนาโน-เรตินอยด์ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง" from The French Inventors Federation, France , Brussels Innova

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2561

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

Gold Medal Award จากผลงาน “Fresh2JOY Solution for extend self-life of soft skin fruits”,Silver Medal Award and Special Prize from SPACE Research Institute of RAS จากผลงาน "BioGreeno Tech: Technology for stabilized unstable active ingredients in herb" International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 46

 ผศ.ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

2558

ผศ.ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

Aroma and herb flakes for food and beverage product ได้รับรางวัลเหรียญเงิน , Brussels Innova 2015

 รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

2558

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

Clip-on-Scope: The World Smallest Mobile Digital Microscope ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ, รางวัลชนะเลิศ Brussels Invention 2015 างวัล Special Prize จาก Union of Croatian Inventors, รางวัล Special Awards This is a Good Idea in 2015 จาก Taiwan Prominent Inventor Association ,
Gem-o-Scope: A Mobile Digital Microscope for Gemstones and Jewelry, ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ รางวัล Brussels Invention 2015 ,
MONTAROP: A Scented Popped Rice ได้รับรางวัล: รางวัลเหรียญทอง Great Prize of the Jury INNOVA 2015 , Brussels Innova 2015

 ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2558

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

International Microscale Chemistry Award, International Microscale Chemistry Network

 รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

2558

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากผลงานเรื่อง “Diamond Glittering Visualisation” จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association,
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ ร่วมกับ บริษัท ไพร์ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด จาก Korean Invention Promotion Association (KIPA)) จากผลงานเรื่อง “Be JEANS”,
รางวัลเหรียญทอง ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากผลงานเรื่อง “Smart Forensic”,
รางวัลเหรียญเงิน ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จากผลงานเรื่อง “Smart Classroom”,
รางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษ จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers จากผลงานเรื่อง “Scented Popped Rice”,
รางวัลเหรียญทองแดง ร่วมกับ บริษัท ไพร์ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด จากผลงานเรื่อง NanoSeven , 26th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’15), Kuala Lumper, Malaysia

 


หน้าที่ 1 จาก 3

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th