อาจารย์ ดร.อมราวรรณ อินทศิริ

2548

อาจารย์ ดร.อมราวรรณ อินทศิริ

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์ จากการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน

2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน

ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2547

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

Outstanding Research on P&G , Biopolymer Society of Spectroscopy, USA

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต

2547

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมวดี ไชยอนันต์สุจริต

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์ จากการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 


หน้าที่ 10 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th