ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2561

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2 เหรียญเงิน และ Special Prize on stage from Association of Polish inventors and rationalizes, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2561

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

  1 เหรียญทอง และ Special Prize on stage from Association of Polish inventors and rationalizes จากนวัตกรรม “Hello Lab: Smartphone Mobile Laboratory”, Seoul International Invention Fair SIIF 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวรักษ์ เฟื่องสวัสดิ์

  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2561

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

  นักวิจัยที่มีผลงานได้รับการอ้างอิงสูงสุด ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2561

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561, มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2561

ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์

Distinguished Contributions to Chemical Education Award 2561, IUPAC

 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2561

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

ผลงานวิจัยเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี พ.ศ.2560, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2561

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ผลงานวิจัยเด่น (ด้านวิชาการ) ประจำปี พ.ศ.2560, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2558

รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

Gold medal and Special award: "การพัฒนาเม็ดบีดบรรจุอนุภาคนาโน-เรตินอยด์ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง" from The French Inventors Federation, France , Brussels Innova

 ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

2561

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน และคณะ

Gold Medal Award จากผลงาน “Fresh2JOY Solution for extend self-life of soft skin fruits”,Silver Medal Award and Special Prize from SPACE Research Institute of RAS จากผลงาน "BioGreeno Tech: Technology for stabilized unstable active ingredients in herb" International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 46

 ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2561

ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี, ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

เลนส์เมคเกอร์คิท: ชุดอุปกรณ์ขึ้นรูปเลนส์พีดีเอ็มเอสอีลาสโตเมอร์พร้อมอุปกรณ์วัดระยะโฟกัส รางวัลประกาศเกียรติคุณ, รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

2559

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

เครื่องสำอางคบำรุงผิวจากเมือกหอยทากไทย ภายใต้แบรบด์สเนลเอท (SNAIL8) รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 , กระทรวงอุตสาหกรรม

 


หน้าที่ 2 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th