รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ

2559

รศ. ชูชาติ ธรรมเจริญ

การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนแบบควบคุมสัณฐานวิทยาด้วยกระบวนการทางเคมี รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก, สภาวิจัยแห่งชาติ

 รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

2559

รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

Wiley-CST Award for Contributionto Green Chemistry 2016 , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2559

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

CST Award for Distinguished Contribution to Chemical Education 2016, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2559

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

CST Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2016 , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2559

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

CST Distinguished Chemist Award 2016 (สาขาเคมีวิเคราะห์) , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ผศ.ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

2558

ผศ.ดร. พัฒทรา ธีรพิบูลย์เดช

Aroma and herb flakes for food and beverage product ได้รับรางวัลเหรียญเงิน , Brussels Innova 2015

 รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

2558

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

Clip-on-Scope: The World Smallest Mobile Digital Microscope ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ, รางวัลชนะเลิศ Brussels Invention 2015 างวัล Special Prize จาก Union of Croatian Inventors, รางวัล Special Awards This is a Good Idea in 2015 จาก Taiwan Prominent Inventor Association ,
Gem-o-Scope: A Mobile Digital Microscope for Gemstones and Jewelry, ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ รางวัล Brussels Invention 2015 ,
MONTAROP: A Scented Popped Rice ได้รับรางวัล: รางวัลเหรียญทอง Great Prize of the Jury INNOVA 2015 , Brussels Innova 2015

 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

2558

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

CST Citation Award, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2558

ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

International Microscale Chemistry Award, International Microscale Chemistry Network

 รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

2558

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และคณะ

รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากผลงานเรื่อง “Diamond Glittering Visualisation” จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association,
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ ร่วมกับ บริษัท ไพร์ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด จาก Korean Invention Promotion Association (KIPA)) จากผลงานเรื่อง “Be JEANS”,
รางวัลเหรียญทอง ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากผลงานเรื่อง “Smart Forensic”,
รางวัลเหรียญเงิน ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จากผลงานเรื่อง “Smart Classroom”,
รางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษ จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers จากผลงานเรื่อง “Scented Popped Rice”,
รางวัลเหรียญทองแดง ร่วมกับ บริษัท ไพร์ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด จากผลงานเรื่อง NanoSeven , 26th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’15), Kuala Lumper, Malaysia

 ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล, ดร.อมรา อภิลักษณ์

2558

ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล, ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จากโครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ของนิสิตปริญญาเอกคือ ดร.อมรา อภิลักษณ์ เรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัติการบนกระดาษสำหรับการตรวจวิเคราะห์สารโลหะและสารบ่งชี้ทางชีวภาพแบบรู้ผลเร็ว” , กองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2558

รศ.ดร. ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ เรื่อง “ระบบนำส่งสารออกฤทธิ์สำคัญเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์”, กองทุนสนับสนุนการวิจัย

 


หน้าที่ 3 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th