รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2558

รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยเรื่อง “Smart Learning”, “Scented Popped Rice”, เหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง “Teeth Minerals” และ เหรียญทองแดง จากผลงานวิจัยเรื่อง “TRIM Attachment”, “Smart Forensic” และ “Always Fresh Detergent” , The 43nd International Exhibition of Inventions of Geneva

 รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2558

รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัยเรื่อง “ซิลิโคนที่สามารถปลดปล่อยยาได้จากผิวอย่างยาวนานเพื่อการใช้ทางการแพทย์” , The 43nd International Exhibition of Inventions of Geneva

 รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2558

รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

Outstanding Performance and Idea Award สำหรับผลงานเรื่อง “ซิลิโคนที่สามารถปลดปล่อยยาได้จากผิวอย่างยาวนานเพื่อการใช้ทางการแพทย์ “ , The China Association of Inventions

 รศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน

2558

รศ.ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน

The Distinquished Lectureship Award at The CSJ Asian International Symposium 2015 , The Chemical Society of Japan (CSJ)

 รศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์, รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ, ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี, อ.ดร.พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

2557

รศ. ดร.สนอง เอกสิทธิ์, รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ, ผศ.ดร.คเณศ วงษ์ระวี, อ.ดร.พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีเยี่ยม (Excellent Research Award) , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 อ.ดร.มนพิชา ศรีสะอาด

2557

อ.ดร.มนพิชา ศรีสะอาด

วิทยานิพนธ์ดีเด่น, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

2557

ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

2557

ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

Wiley-CST Award for Contributions to Green Chemistry 2014, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Wiley

 ผศ.ดร. วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

2557

ผศ.ดร. วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

CST Award for Distinguished Contribution in Chemical Education 2014, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

2557

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

CST Distinguished Chemist Award 2014 (Physical Chemistry), สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2557

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย(เมธีวิจัยอาวุโส), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”, บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

 


หน้าที่ 4 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th