ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

TRF-CHE-Scopus Researcher Award สาขา Chemical Science, Elsevier สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2557

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

รางวัลเหรียญทอง Invention Contest, 2014 Taipei International Invention Show & Technomart

 ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2557

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

รางวัลเหรียญเงิน Invention Contest, 2014 Taipei International Invention Show & Technomart

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2557

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น , มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

2557

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น , มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2557

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนระดับดีมาก , กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 อาจารย์ ดร.คเณศ วงษ์ระวี

2556

อาจารย์ ดร.คเณศ วงษ์ระวี

รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ และรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน, กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2556

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

Honorary Fellow of Singapore National Institute of Chemistry , Singapore National Institute of Chemistry (SNIC) และ Federation of Asian Chemical Societies

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ

ICTP Prize in honour of Marie Curie, International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

 


หน้าที่ 5 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th