ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา เอื้องไมตรีภิรมย์

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2556

ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2556

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

รางวัลนักเคมีที่มีผลงานโดด เด่น (CST Award for High Impact Chemist), สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร

2556

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร

รางวัลผลงานวิจัยที่มีการอ้างอิงสูงสุด (CST Award for Citations), สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ , มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง

ผลงานวิจัยเด่น สกว. กลุ่มงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เรื่อง “การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับกลุ่มอาชีพงานปั้นและสำหรับเด็ก”, กองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

2555

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

รางวัลโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กก. วทท.) วุฒิสภา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พุดหอม

2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา พุดหอม

ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2554

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

รางวัลนักเคมีที่มีผลงานโดดเด่น (CST Award for High Impact Chemist), สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2553

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 


หน้าที่ 6 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th