อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

2553

อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบบรรยาย จากการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน

2553

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ วชิรวงศ์กวิน

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบบรรยาย จากการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร

2553

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รัชตะสาคร

Wiley-CST Outstanding Publication Award 2010, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ Wiley

 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

2553

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2553

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

Gold Prize สำหรับผลงาน Green Nanotechnology for Sustainable Development , Korea Invention Promotion Association (KIPA)

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2553

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

Special Award สำหรับผลงาน Green Nanotechnology for Sustainable Development on “Utilizing Local Agricultural Resources for Scientific Inventions”, Taiwan Invention Association

 อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

2552

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนา

ผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศเยอรมนี (Foundation Lindau Nobel prize winners Meeting at Lake Constance), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2552

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ วิไลวัลย์

Alexander von Humboldt Research Fellowship, Alexander von Humboldt Foundation, Germany

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

นิสิตเก่าเคมีดีเด่น , ชมรมนิสิตเก่า เคมี จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

TRF-CHE-Scopus Researcher Award สาขา Physical Science, Elsevier สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาแห่งชาติ

 


หน้าที่ 7 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th