รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

รางวัลผลงานวิจัยที่มีการอ้างอิงสูงสุด (CST Award for Citations), สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

2552

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

รางวัลนักเคมีที่มีผลงานโดดเด่น (CST Award for High Impact Chemist), สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 อาจารย์ ดร.พัฒทรา สวัสดี

2552

อาจารย์ ดร.พัฒทรา สวัสดี

ทุน Cerebos Award , บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

Wiley-CST Outstanding Publication Award, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ Wiley

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”, บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

2551

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทวิชาการ/วิจัย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหิดล

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2551

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2551

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

นักเคมีรุ่นใหม่ดีเด่น , สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

2551

รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

Wiley-CST Award for Outstanding Publication, สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ Wiley

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2550

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

TWAS Prize for Young Scientist, Third World Academy of Science (TWAS) / UNESCO

 


หน้าที่ 8 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th