ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

Top 50 Hottest Articles as published in Journal of Chromatography A, Elsevier Ltd. UK

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

2550

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย(เมธีวิจัยอาวุโส), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

2550

รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

ทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์ จากการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2549

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

2549

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย(เมธีวิจัยอาวุโส), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2549

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

Top 50 most cited articles as published in Bioorganic & Medicinal Chemistry during 2003-2006, Elsevier Ltd. UK

 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

2549

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

Asian Core Program Lectureship, Asian Core Program “Cutting-edge Organic Chemistry in Asia”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวีร์ โฮเว่น

IUPAC Poster Prize The 3rd IUPAC International, Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and Materials: Practical Nanochemistry and Novel Approaches

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ

2548

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ และ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ

รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

2548

รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์

รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 


หน้าที่ 9 จาก 10

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th