น.ส. กัญญาพัชย์ เกตุแก้ว

ที่ทำงาน: ห้อง 1101/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 803
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นาย กัณณพงศ์ ศรีนิธี

ที่ทำงาน: ห้อง 702/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 7 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187565
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kanjana Klangphet chem chula
น.ส. กาญจนา คลังเพ็ชร

ที่ทำงาน: ห้อง 1110/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 805
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นาย ขวัญชัย แช่มโสภา

ที่ทำงาน: ห้อง 1402/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 14 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: 02-2187631
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309

Jutatip Muentip chem chula
น.ส. จุฑาทิพย์ หมื่นทิพย์

ที่ทำงาน: ห้อง 1122 หลักสูตรเคมีประยุกต์ (นานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187601
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. จุฑารัตน์ สายกนก

ที่ทำงาน: ห้อง - ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น - กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: -


น.ส. ฐิติรัตน์ พานคำ

ที่ทำงาน: ห้อง 1110/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 807
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ฐิรฉัตร ตรีทศ

ที่ทำงาน: ห้อง 1402/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 14 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: 02-2187631
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นาย ณัฐพงค์ วงศ์ณรัตน์

ที่ทำงาน: ห้อง 907/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 9 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187576
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ปรัศนียา เครือสำเภา

ที่ทำงาน: ห้อง 1110/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 806
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ปริสนา ระลาคี

ที่ทำงาน: ห้อง 802/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 8 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187572
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ผกากรอง พลังต่อสู้

ที่ทำงาน: ห้อง 1110/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 801
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ผ่องศรี จุลเชาว์

ที่ทำงาน: ห้อง 1110/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 808
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


นาย พงษ์ศักดิ์ สุริโย

ที่ทำงาน: ห้อง 802/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 8 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: 02-2187572
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


น.ส. ภาวีณา จันทร์แย้ม

ที่ทำงาน: ห้อง 807/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 8 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187574
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. มัลลิกา อยู่เจริญ

ที่ทำงาน: ห้อง 1122 หลักสูตรเคมีประยุกต์ (นานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187601
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ราตรี จตุรพร

ที่ทำงาน: ห้อง 902/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 9 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187579
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. วนิดา นิลโสม

ที่ทำงาน: ห้อง 707/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 7 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187566
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. วิมล จิตรบรรจง

ที่ทำงาน: ห้อง 1122 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2187601
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นาง ศรีรัตน์ ขำเปรื่องเดช

ที่ทำงาน: ห้อง 1002/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 10 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: พนักงานสถานที่
โทรศัพท์: 02-2187586
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


นาง ศศิรัศม์ บังเกิด

ที่ทำงาน: ห้อง 1121 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-2185212
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นาย ศักดิ์ชาย จันทร์หงษ์

ที่ทำงาน: ห้อง 702/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 7 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187565
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


นาย สมชาย มีประสพ

ที่ทำงาน: ห้อง 807/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 8 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187574
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นาย สวง สุขเรืองรอง

ที่ทำงาน: ห้อง 907/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 9 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: 02-2187576
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309

Mrs.Sukunya Kaewlorm  chem chula
น.ส. สุกัญญา แก้วล้อม

ที่ทำงาน: ห้อง 1105/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: 02-2187595
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


นาย สุรเทพ บัวเพ็ชร์

ที่ทำงาน: ห้อง 1110/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
โทรศัพท์: 02-2187596-7 ต่อ 806
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


นาง เบญจวรรณ สังข์พะบุโชติ

ที่ทำงาน: ห้อง 1023/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 10 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์: 02-2187573
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309


น.ส. เยาวลักษณ์ ศรศรี

ที่ทำงาน: ห้อง 1023/1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 10 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187573
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Acting Major Govan Takroodchom chem chula
ว่าทีพันตรี โกแวลน์ ตะกรุดโฉม

ที่ทำงาน: ห้อง 707/2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 7 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2187566
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


น.ส. ไขนพา บุญญะบุญ

ที่ทำงาน: ห้อง 1121 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
ตำแหน่ง
: เจ้าหน้าที่บริการทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: 02-2185211
โทรสาร: 02-2187598, 02-2541309
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th