ทุนการศึกษา


นิสิตระดับปริญญาตรี

coming soon

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนจากภาควิชา

   1. Teaching Assistant Scholarship
   2. Research Assistant Scholarship

ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย

   1. The 100th Anniversary Chulalongkorn University for Doctoral Scholarship
   2. H.M. the King Bhumibhol Adulyadej’s 72nd Birthday Anniversary Scholarship
   3. 60/40 Support for Tuition Fee
   4. Teaching Assistant Scholarship
   5. Research Assistant Scholarship
   6. Tuition fees Scholarship for Master to Doctoral
   7. ASEAN Scholarship
   8. Scholarship for International Graduate Students
   9. THE 90TH Anniversary of Chulalongkorn University Scholarship
   10. CU.Graduate School Thesis Grant
   11. Overseas Research Experience Scholarship for Graduate Student
   12. Overseas Academic Presentation Scholarship for Graduate Students
   13. Overseas Academic Presentation Scholarship Option II for Graduate Student’s and Postdoctoral Fellow’s Publication
   14. Domestic Acadamic Presentation Scholarship for Graduate Student
   15. Postdoctoral Fellowship
   ข้อมูลเพิ่มเติม


แหล่งเงินทุนวิจัย


coming soon

ติดต่อเรา

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66)-2218- 7596 ถึง 7 โทรสาร: (+66)-2218-7598
อีเมล: chemistry@chula.ac.th